باعرض معذرت تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد .برای تکمیل گزارش ماهانه به سایت fasleaval.ir/taadil مراجعه نمایید.