فصل اول...

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


اندازه گيري اسيديته دوغ
 
محصولات لبنی میماس: آزمایشگاه شیر – Mimas-میماس
mimasrd.ir/milk-lab/
Translate this page
تعیین اسیدیته در شیر، خامه، انواع بستنی، ماست و دوغ … ۲- اگر نوع نمونه پنیر عوض شود و یا فاصله اندازه گیری از ٣٠ دقیقه تجاوز کند، بهتر است که pH متر دوباره …
استانداردهای شیر – پگاه | شرکت صنایع شیر ایران
pegah.ir/استانداردهای-شیر/
Translate this page
216, روش تعیین اسیدیته کل و pH با تراکم هیدروژن در شیر, 2852. 217, تعیین باقیمانده مواد ضد … 253, اندازه گیری اسیدیته در روغنها و چربیهای خوراکی, 4178. 254, اندازه گیری مقدار … 282, دوغ ساده – ویژگیها و روشهای آن, 2453. 283, نوشابه های گازدار …
آزمایشات شیمیایی لبنیات – کاله ، اصغرتبار – پرشین بلاگ
https://foodkalleh.persianblog.ir/YYra6pbl9YfR5OEYp5Jl-آزمایشات…
Translate this page
Apr 14, 2012 – اسیدیته شیر تازه در حدود 14/0 درصد (بر حسب اسیدلاکتیک) است. …. افزودن آب به شیر و یا رقیق کردن آن با اندازه گیری وزن مخصوص شیر امکان …
[PDF]ﻫﺎي رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري دوغ ي رﻳﺤﺎن ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳ
jfst.iaus.ac.ir/article_528542_6bcc8f7f4cce4398919b9a9b228980d…
Translate this page
رﻳﺤﺎن داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در دوغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨـﺪه …. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ دوغ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از. روش ﻓﺮﻣﻞ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ روش ژرﺑﺮ و اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ. درﺟﻪ.
[PDF]اصل مقاله
ejfpp.gau.ac.ir/article_571_f9bd6dbd85d792d8292ea4c2b8c7618a…
Translate this page
Nov 30, 2008 – ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ . اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ. و. ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دوغ. : ﺑـﺮاي ﺗ. ﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ از روش. ﻋﯿﺎر. ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻞ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ از روش. ژرﺑﺮ. ، اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ.

 NS